top of page

Objaśnienie przyjętych wag ryzyk

Zidentyfikowane ryzyka sklasyfikowane zostały według arbitralnie przyjętej przez autorów macierzy ryzyk. Do każdego ryzyka kontraktowego przypisano wagę jego wpływu na negatywne konsekwencje dla wykonawcy w przypadku materializacji danego ryzyka. Przyjęto pięć poziomów wag ryzyk od standardowego po bardzo wysoki. Każda kategoria (waga) zidentyfikowanych ryzyk są oznaczane w treści przeanalizowanej umowy odrębnym kolorem.  Kolor komentarzy przydzielany jest automatycznie przez edytor tekstu i może być różny za każdym razem.

objasnienia_01.jpg

Obszar zaznaczenia jest przybliżony i nie wskazuje konkretnego zapisu, który może stanowić ryzyko lecz odnosi się do całego punktu lub szeregu punktów w zależności od kontekstu. Taki mechanizm został wprowadzony do usługi celowo, żeby zachować w tajemnicy stosowane techniki wyszukiwania.

Przyjęto następujące poziomy wag ryzyk kontraktowych.

*

Poziom: 1 - oznaczane w komentarzach i raporcie jedną gwiazdką (*) są to

Ryzyka standardowe, czyli takie które nie wynikają z celowanych działań inwestora, ale są:

  •  wynikiem ryzyk zaszytych w przepisach prawa (jak np. Klauzule o płatnościach dla podwykonawców lub zatrudnianiu na umowę o pracę);

  •  wynikiem braku możliwości wyboru (jak np. wybór modelu realizacji, co samo w sobie nie jest ryzykiem, ale niesie za sobą określone ryzyka charakterystyczne dla danego modelu. )

  • wynikiem utrwalonej praktyki zamawiających (jak np. wymóg szczegółowego raportowania )

  • wynikiem tego, że dane ryzyko opisano w kilku miejscach np. w § 8 jest zapis:

               Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w §13 ust.1 pkt 5-8 niniejszej umowy.

przykładowy opis ryzyka o wadze 1:

objasnienia_01_1.jpg

**

Poziom: 2 - oznaczane w komentarzach i raporcie dwiema gwiazdkami (**) są to

Ryzyka umiarkowane, czyli takie które nie mają wielkiego wpływu na wycenę oferty lub dodatkowe obciążenia w trakcie realizacji, ale mogą być dokuczliwe lub stanowić bariery, których pokonanie będzie wymagało od wykonawcy dodatkowych administracyjnych działań lub rozwiązań niestandardowych. Typowym przykładem takiego ryzyka jest określenie limitu łącznej sumy umów podwykonawczy lub wymóg przedkładania kopii zawartych umów podwykonawczych pod rygorem kary umownej.

***

Poziom: 3 - oznaczane w komentarzach i raporcie trzema gwiazdkami (***) są to

Ryzyka średnie, czyli takie które mogą mieć wpływ na wycenę oferty lub dodatkowe obciążenia w trakcie realizacji w przypadku ich materializacji. Typowym przykładem takiego ryzyka jest np. nieprecyzyjne określenie przeznaczenia materiałów z rozbiórki lub konieczność pozyskania do realizacji dużej liczby osób bezrobotnych. Waga tych ryzyk odpowiada ewentualnym skutkom ich materializacji, tj. w razie wystąpienia nie zagrożą realizacji lub nie powinny wpłynąć znacząco na założone wyniki wykonawcy.

****

Poziom: 4 - oznaczane w komentarzach i raporcie czterema gwiazdkami (****) są to

Ryzyka wysokie, czyli takie które mają wpływ na wycenę oferty lub dodatkowe obciążenia w trakcie realizacji w przypadku ich materializacji. Waga ta odpowiada ryzykom, które mają wysokie prawdopodobieństwo

materializacji i/ lub ewentualne koszty mogą mieć wpływ na ukończenie umowy lub wynik wykonawcy. Typowym przykładem takiego ryzyka jest np. wliczenie czasu odbioru do czasu trwania umowy lub ryzyko wad opracowań projektowych przekazanych przez inwestora. 

Ryzyka tego poziomu nie są możliwe do oszacowania.

*****

Poziom: 5 - oznaczane w komentarzach i raporcie pięcioma gwiazdkami (*****) są to

Ryzyka bardzo wysokie, czyli takie które wynikają z zapisów niezgodnych z prawem lub jawnie sprzecznych z praktyką / sztuką, przy czym ich wystąpienie jest bardzo prawdopodobne, a negatywny wpływ na przygotowanie oferty, realizację i wynik wykonawcy.

Typowym przykładem takiego ryzyka jest np. bardzo szeroki katalog kar umownych, nie określenie możliwości zmiany wynagrodzenia lub  wyłączenie wybranych postanowień KC.

Ryzyka tego poziomu nie są możliwe do oszacowania.

bottom of page